Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

Zarząd Spółki Górnik Łęczna S.A. z siedzibą w Łęcznej (KRS: 0000260820, dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798] wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie Spółki w Łęcznej, przy Alei Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki