Klubowe

Regulamin konkursu “Twoja jedenastka” na 41-lecie GKS Górnik Łęczna

REGULAMIN KONKURSU „TWOJA JEDENASTKA”

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Twoja jedenastka” (określanego dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Górnik Łęczna S.A. z siedzibą w Łęcznej (Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000260820, NIP: 5050047727 (określana dalej jako „Organizator”).
 3. Fundatorem przyznawanych w ramach Konkursu nagród rzeczowych, w postaci biletów na mecz Górnik Łęczna – Radomiak Radom (określanych dalej łącznie jako „Nagrody Rzeczowe”) jest Organizator (określany dalej jako „Fundator Nagród”).
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 23.09.2020 roku do 25.09.2020 roku (określanych dalej jako „Termin Konkursu”).

§ 2. [Uczestnicy Konkursu]

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie (określane dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a pojedynczo jako „Uczestnik”).
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z tymi podmiotami, bądź świadczące usługi na ich rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Zwycięzcę Konkursu, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. [Zasady Konkursu]

 1. Konkurs polega na ułożeniu swojej jedenastki złożonej z byłych zawodników Górnika Łęczna oraz uzasadnieniu swojego wyboru.
 2. Swoje jedenastki należy umieszczać w komentarzu pod wpisem na oficjalnym profilu Górnika Łęczna.
 3. Każdy Uczestnik, oświadcza, że zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Orgamnizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszenia wyników Konkursu;

§ 4. [Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu]

 1. Zwycięzców wyłania 3-osobowe jury konkursowe, powołane przez Organizatora. Jury wyłoni Zwycięzców wedle własnego uznania i oceny. Przy wyłanianiu Zwycięzców jury weźmie pod uwagę w szczególności kreatywność w uzasadnieniu swojego wyboru. Jury ma prawo nie przyznać nagród w Konkursie – w sytuacji, w której według oceny jury żadne z nadesłanych jedenastek nie będzie zasługiwać na nagrodę.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnym profilu Organizatora oraz w ciągu 12 godzin od wyłonienia Zwycięzców.

§ 6 [Nagrody]

 1. Nagrodami dla Zwycięzców (określanych dalej łącznie jako „Nagrody”) są nagrody rzeczowe w postaci 2 zaproszeń na mecz Górnik Łęczna – Radomiak Radom 
 2. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną Nagrodę.  
 3. Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej poprzez przesłanie Zwycięzcy wiadomości na portalu społecznościowym. 
 4. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom przez Organizatora pocztą, na adres korespondencyjny, wskazany w wiadomości przesłanej przez danego Zwycięzcę.
 5. Brak przesłania przez Zwycięzcę wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej w ciągu 1 dnia od zawiadomienia Zwycięzców o wygranej, w sposób określony w ust. 3 powyżej, jest równoznaczny z rezygnacją z otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę. W takiej sytuacji prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa, a Nagroda niewysłana Zwycięzcy z powodu nie podania przez niego w określonym powyżej terminie adresu korespondencyjnego, na który miała zostać wysłana Nagroda, pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania nagrody określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania jej zamiany na ekwiwalent pieniężny.
 7. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagroda dodatkowa będzie każdorazowo przeznaczona na zapłatę podatku, odpowiednio od nagrody głównej (w ten sposób, że podatek od nagrody głównej lub nagrody specjalnej zostanie potrącony przez Organizatora z nagrodą dodatkową i  zostanie wpłacony przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego) oraz nie będzie wydawana bezpośrednio na ręce Zwycięzców, chyba że z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w szczególności znajdujących zastosowanie do Uczestników zamieszkałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie wynikały odmienne rozwiązania. Dla celów rozliczeń podatkowych określonych w niniejszym ustępie Zwycięzca może zostać poproszony o dodatkowe informacje lub dokumenty niezbędne na gruncie obowiązujących przepisów prawa, co może być warunkiem wydania Zwycięzcy nagród.

§ 7. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy Zwycięzców, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. [Ochrona danych osobowych]

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska oraz wizerunku Uczestnika – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 9. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej Organizatora www.gornik.leczna.pl
 2. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.