Archiwum

Pokaż jak kibicujesz i wygraj FIFA17

Pokaż jak kibicujesz i jak przeżywasz mecz Górnika! Może masz jakiś nietypowy kibicowski strój? To właśnie Ty możesz wygrać jedną z gier FIFA17.

REGULAMIN KONKURSU

I. Definicje

1. Organizator Konkursu – Górnik Łęczna SA z siedzibą w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000260820, NIP: 505-004-77-27, REGON: 060148990, kapitał zakładowy 2 700 000 zł (wniesiony w całości);

2. Mecz – mecz, który odbędzie się w dniu 15 października 2016 roku, o godzinie 15:30, pomiędzy drużyną I zespołu zawodników klubu sportowego Górnik Łęczna S.A. oraz drużyną I zespołu zawodników klubu sportowego Arka Gdynia w ramach rozgrywek Lotto Ekstraklasa;

3. Portal Facebook – portal internetowy działający w domenie http://www.facebook.pl/

4. Profil Organizatora – oficjalny profil Organizatora utworzony na Portalu Facebook „Górnik Łęczna” (https://www.facebook.com/gornikleczna).

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w Konkursie.

2. Informacje na temat Konkursu oraz treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników Konkursu na stronie internetowej www.lechia.pl.

3. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 października 2015 roku o godzinie 13:30 i kończy się w dniu 15 października 2016 roku w momencie zakończenia meczu, tj. ostatniego gwizdka sędziego.

5. Konkurs dotyczy opisanego w niniejszym Regulaminie wydarzenia. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

III. Uczestnictwo w akcji

1. Przystąpienie do Konkursu i udział w Konkursie są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku, a także z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na opublikowanie jego wizerunku w związku z Konkursem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy przygotowaniu i realizacji Konkursu, lub inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu rozpoczęcia Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin.

6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające swoje autentyczne, osobiste (zarejestrowane pod własnym imieniem i nazwiskiem) konto na Portalu Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminami wyżej wymienionych portali.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa, w tym zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na uczestnictwo danej osoby w Konkursie, w szczególności w przypadku gdy osoba bierze udział w Konkursie przy użyciu fikcyjnego konta na profilu Facebook.

8. Portal Facebook nie jest organizatorem Konkursu.

IV. Zasady akcji

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) wykonanie autorskiego zdjęcia z własnym wizerunkiem Uczestnika, tzw. selfie na Stadionie Arena Lublin, ul. Stadionowa 1 w Lublinie, w trakcie trwania Meczu Górnik Łęczna – Arka Gdynia (dalej: „Zdjęcie”) oraz

b) zamieszczenie Zdjęcia na Portalu Facebook poprzez dodanie Zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym, na oficjalnym profilu Organizatora na Portalu Facebook.

c) podanie numeru sektora i miejsca na stadionie które kibic wykupił na mecz (przykładowo: sektor I3, rząd 4 miejsce 7)

2. Za czas trwania Meczu rozumiany jest czas podstawowy gry, tj. od 1’ do 90’ oraz doliczony czas gry przez sędziego; za zakończenie Meczu przyjmuje się ostatni gwizdek sędziego kończący spotkanie.

3. Każdy Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę zdjęć.

4. Uczestnik konkursu wysyłając Zdjęcie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wstawionych zdjęć i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie nagrodzonego Zdjęcia oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej Organizatora, a także na profilu Facebook, w tym w szczególności rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie. W przypadku, gdy na Zdjęciu został utrwalony wizerunek innych niż Uczestnik osób, Uczestnik oświadcza, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na Zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.

5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu, które zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

6. Zdjęcia niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji Zdjęć.

V. Zasady oceny i wyboru laureatów. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest gra FIFA17. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie może także żądać wymiany nagrody na inną.

2. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona na podstawie decyzji uznaniowej Komisja Konkursowa w składzie trzy osobowym, wybrana przez Organizatora.

3. Zwycięzcą Konkursu zostanie 5 osób, których Zdjęcie uznane zostanie przez Komisję Konkursową za najciekawsze spośród opublikowanych przez Uczestników Konkursu na Portalu Facebook, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Wybrane zostanie jedno Zdjęcie sposób wszystkich przesłanych zarówno na Portal Facebook.

4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu przez Organizatora poprzez podanie informacji o Zwycięzcy na Portalu Facebook w Profilu Organizatora, w okresie do 12 godzin po zakończeniu Meczu. Dodatkowo, Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez przesłanie mu prywatnej wiadomości na Portal Facebook.

6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego Zdjęcia Uczestnika, na następujących polach eksploatacji: wykorzystania i rozpowszechniania na stronie internetowej Organizatora, Profilu Organizatora na Portalu Facebook.

7. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy przez Organizatora w dowolnym dniu wybranym przez Zwycięzców.

8. W sytuacji kiedy osoba która wygra konkurs nie będzie znajdowała się na podanym przez siebie miejscu na stadionie w chwili kiedy przyjdzie po nią pracownik Klubu, to jest zaraz po ostatnim gwizdku sędziego, traci prawo do wygranej, a Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia nagrody, jeżeli po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, że Zwycięzca nie spełnia warunków udziału w Konkursie. Organizator może również cofnąć nagrodę, jeśli okaże się, Zwycięzca nie jest autorem zdjęcia zgłoszonego przez niego do Konkursu albo nie posiada do niego autorskich praw majątkowych.

VI. Pozostałe postanowienia

1. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.

4. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu niniejszego Konkursu wysłane na adres Organizatora wymagają formy pisemnej pod rygorem nie ważności.

5. Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.