Akcjonariat Klubowe

Uchwały WZA Spółki z dn. 29.06.2020r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 r. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwały dotyczące udzielania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Podczas posiedzenia WZA podjęło także uchwałę w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Skład nowej Rady Nadzorczej:

Adam Wasil
Paweł Fryt
Krzysztof Chołast
Grzegorz Szkutnik
Grzegorz Wojno