Archiwum

Regulamin konkursu urodzinowego

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO

I. Definicje

1. Organizator Konkursu – Górnik Łęczna SA z siedzibą w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000260820, NIP: 505-004-77-27, REGON: 060148990, kapitał zakładowy 2 700 000 zł (wniesiony w całości);

2. Portal Facebook – portal internetowy działający w domenie http://www.facebook.pl/

3. Profil Organizatora – oficjalny profil Organizatora utworzony na Portalu Facebook „Górnik Łęczna” (https://www.facebook.com/gornikleczna).
4. Profil Partnera – oficjalny profil Partnera konkursu utworzony na portalu Facebook „Cukiernia Grela” – ( https://www.facebook.com/CukierniaGrela/ )

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w Konkursie.

2. Informacje na temat Konkursu oraz treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników Konkursu na stronie internetowej www.gornik.leczna.pl.

3. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 września 2017 roku o godzinie 11:00 i kończy się w dniu 23 września 2017 roku w momencie zakończenia spotkania Nice 1 Ligi Górnik Łęczna – GKS Tychy, tj. ostatniego gwizdka sędziego.

5. Konkurs dotyczy opisanego w niniejszym Regulaminie wydarzenia. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

III. Uczestnictwo w akcji

1. Przystąpienie do Konkursu i udział w Konkursie są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku, a także z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na opublikowanie jego wizerunku w związku z Konkursem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy przygotowaniu i realizacji Konkursu, lub inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu.

4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu rozpoczęcia Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin.

6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające swoje autentyczne, osobiste (zarejestrowane pod własnym imieniem i nazwiskiem) konto na Portalu Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminami wyżej wymienionych portali.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa, w tym zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na uczestnictwo danej osoby w Konkursie, w szczególności w przypadku gdy osoba bierze udział w Konkursie przy użyciu fikcyjnego konta na profilu Facebook.

8. Portal Facebook nie jest organizatorem Konkursu.

IV. Zasady akcji

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) przygotowanie autorskich życzeń dla klubu z okazji 38 lecia powstania w formie dowolnej (zdjęcia, filmu video, grafiki)

b) zamieszczenie życzeń na Portalu Facebook poprzez dodanie Zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym, na oficjalnym profilu Organizatora na Portalu Facebook

c) polubienie na portalu Facebook stron: organizatora konkursu – Górnika Łęczna https://www.facebook.com/gornikleczna/ oraz partnera konkursu – Cukierni Grela – https://www.facebook.com/CukierniaGrela/

d) udostępnienie na swojej tablicy na portalu Facebook konkursowego posta –

2. Każdy Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę życzeń w dowolnej formie.

3. Uczestnik konkursu wysyłając życzenia w dowolnej formie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wstawionych materiałów i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie nagrodzonego materiału oraz opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej Organizatora, a także na profilu Facebook, w tym w szczególności rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie. W przypadku, gdy na materiale został utrwalony wizerunek innych niż Uczestnik osób, Uczestnik oświadcza, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na materiale wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.

5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu, które zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

6. Materiały niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji materiałów.

V. Zasady oceny i wyboru laureatów. Nagrody.

1.Nagrodą główną w Konkursie jest tort upieczony przez Cukiernię Grela. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie może także żądać wymiany nagrody na inną.

2. Nagrodą dodatkową w Konkursie jest piłka z podpisami zawodników Górnika Łęczna. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie może także żądać wymiany nagrody na inną.

3. Wyboru zwycięzcy Konkursu i dokona na podstawie decyzji uznaniowej Komisja Konkursowa w składzie trzy osobowym, wybrana przez Organizatora.

4. Zwycięzcą Konkursu zostaną 2 osoby, których życzenia uznane zostaną przez Komisję Konkursową za najciekawsze spośród opublikowanych przez Uczestników Konkursu na Portalu Facebook pod postem konkursowym, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Wybrane zostaną 2 posty spośród wszystkich umieszczonych w komentarzu pod postem konkursowym. Komisja Konkursowa zadecyduje do którego autora trafi nagroda główna, a do którego trafi nagroda dodatkowa.

5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu przez Organizatora poprzez podanie informacji o Zwycięzcy na Portalu Facebook w Profilu Organizatora, w okresie do 36 godzin po zakończeniu meczu. Dodatkowo, Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez przesłanie mu prywatnej wiadomości na Portal Facebook.

7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego materiału Uczestnika, na następujących polach eksploatacji: wykorzystania i rozpowszechniania na stronie internetowej Organizatora, Profilu Organizatora na Portalu Facebook.

8. Nagroda główna zostanie przekazana Zwycięzcy przez Partnera Konkursu, w siedzibie Partnera, we wspólnie ustalonym terminie przez obie strony. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana drugiemu Zwycięzcy przez Organizatora Konkursu, w siedzibie Organizatora we wspólnie ustalonym terminie przez obie strony.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia nagrody, jeżeli po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, że Zwycięzca nie spełnia warunków udziału w Konkursie. Organizator może również cofnąć nagrodę, jeśli okaże się, Zwycięzca nie jest autorem materiału zgłoszonego przez niego do Konkursu albo nie posiada do niego autorskich praw majątkowych.

VI. Pozostałe postanowienia

1. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.

4. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu niniejszego Konkursu wysłane na adres Organizatora wymagają formy pisemnej pod rygorem nie ważności.

5. Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.