Archiwum

TYPUJ ZE SPA ORKANA – Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „TYPUJ ZE SPA ORKANA”

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „TYPUJ ZE SPA ORKANA” (określanego dalej jako „Konkurs”).

 1. Konkurs ma na celu poprawne wytypowanie wyniku meczu Górnik Łęczna – Pogoń Siedlce (określanego dlaje jako „Mecz”).

 1. Organizatorem Konkursu jest Górnik Łęczna SA z siedzibą w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000260820, NIP: 505-004-77-27, REGON: 060148990, kapitał zakładowy 2 700 000 zł (wniesiony w całości); określana dalej jako „Organizator”).

 1. Fundatorem przyznawanych w ramach Konkursu nagród rzeczowych, w postaci zaproszeń i bonów do SPA Orkana (określanych dalej łącznie jako „Nagrody Rzeczowe”) jest SPA ORKANA (określany dalej jako „Fundator Nagród”).

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 13.10.2017 roku do 14.10.2017 roku (określanych dalej jako „Termin Konkursu”).

§ 2. [Uczestnicy Konkursu]

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie (określane dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a pojedynczo jako „Uczestnik”).

 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora Nagród, ani osoby współpracujące z tymi podmiotami, bądź świadczące usługi na ich rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora lub Fundatora Nagród.

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Zwycięzcę Konkursu, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3.

[Zasady Konkursu, Warunki udziału]

 1. Konkurs polega na poprawnym wytypowaniu wyniku Meczu.

 1. Udział w Konkursie można wziąć poprzez wytypowanie wyniku w komentarzu pod postem konkursowym na oficjalnej stronie Górnika Łęczna na portalu Facebook.

 1. Każda osoba dokonująca zgłoszenia udziału w Konkursie, udostępnia Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek.

 1. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać do soboty 14 października 2017 roku do godziny 13:00.

 1. Każdy Uczestnik, oświadcza, że zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszenia wyników Konkursu;

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest uprawniony – a nie zobowiązany – do wykorzystania danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 5. [Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu]

 1. Zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik, który jako pierwszy poprawnie wytypuje wynik meczu 13 kolejki Nice 1 Ligi Górnik Łęczna – Pogoń Siedlce (określany dalej jako „Zwycięzca”).

 1. Zwycięzców ustala się na podstawie szybkości i poprawności wytypowanego wyniku. W przypadku kilku poprawnie wytypowanych wyników o zwycięstwie zadecyduje kolejność udzielenia poprawnej odpowiedzi.

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie organizatora na portalu Facebook w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu.

§ 6 [Nagrody]

 1. Nagrodami dla Zwycięzcy (określanych dalej łącznie jako „Nagrody”) są:

 1. nagroda główna – Nagroda Rzeczowa w postaci 2 zaproszeń VIP do do Strefy Wody i Saun SPA ORKANA

 1. Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wygranej poprzez wskazanie go na oficjalnej stronie organizatora na portalu Facebook w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu.

 1. Nagrody będą do odebrania przez Zwycięzcę w siedzibie Fundatora Nagród w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 1. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania nagrody określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania jej zamiany na ekwiwalent pieniężny.

§ 7. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 48 godzin od daty ogłoszenia listy Zwycięzców, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).

 1. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

 1. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.

 1. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej Organizatora www.gornik.leczna.pl

 1. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.