Regulamin konkursu wytypuj na fejsie

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Wytypuj na fejsie” (określanego dalej jako „Konkurs”).
 2. Konkurs ma na celu poprawne wytypowanie wyniku meczu ligowego z udziałem Górnik Łęczna (określanego dalej jako „Mecz”).
 3. Organizatorem Konkursu jest Górnik Łęczna SA z siedzibą w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000260820, NIP: 505-004-77-27, REGON: 060148990, kapitał zakładowy 3 240 000 zł (wniesiony w całości); określana dalej jako „Organizator”).
 4. Fundatorem przyznawanych w ramach Konkursu nagród jest Organizator.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 23.03.2019 roku (określanych dalej jako „Termin Konkursu”).

§ 2. [Uczestnicy Konkursu]

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie (określane dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a pojedynczo jako „Uczestnik”).
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora Nagród, ani osoby współpracujące z tymi podmiotami, bądź świadczące usługi na ich rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora lub Fundatora Nagród.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Zwycięzcę Konkursu, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. [Zasady Konkursu, Warunki udziału]

 1. Konkurs polega na poprawnym wytypowaniu wyniku Meczu oraz strzelca pierwszego gola.
 2. Udział w Konkursie można wziąć poprzez wytypowanie wyniku w komentarzu pod postem konkursowym na oficjalnej stronie Górnika Łęczna na portalu Facebook.
 3. Każda osoba dokonująca zgłoszenia udziału w Konkursie, udostępnia Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek.
 4. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać do momentu rozpoczęcia Meczu.
 5. Każdy Uczestnik, oświadcza, że zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszenia wyników Konkursu;
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest uprawniony – a nie zobowiązany – do wykorzystania danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 5. [Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu]

 1. Zwycięzcą Konkursu będzie trzech Uczestników, którzy jako pierwsi poprawnie wytypuje wynik meczu oraz strzelca pierwszego gola (określany dalej jako „Zwycięzca”).
 2. Zwycięzców ustala się na podstawie szybkości i poprawności wytypowanego wyniku. W przypadku kilku poprawnie wytypowanych wyników o zwycięstwie zadecyduje kolejność udzielenia poprawnej odpowiedzi.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie organizatora na portalu Facebook w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu.

§ 6 [Nagrody]

 1. Nagrodami dla Zwycięzców (określanych dalej łącznie jako „Nagrody”) są podwójne zaproszenia na mecz Górnik Łęczna – Widzew Łódź (31.03.2019 r., godz. 13:05).
 2. Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wygranej poprzez wskazanie go na oficjalnej stronie organizatora na portalu Facebook w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu.
 3. Nagrody będą do odebrania przez Zwycięzcę w siedzibie Fundatora Nagród w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania nagrody określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania jej zamiany na ekwiwalent pieniężny.

§ 7. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 48 godzin od daty ogłoszenia listy Zwycięzców, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej Organizatora www.gornik.leczna.pl
 2. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.