Obowiązek informacyjny dla kontrahentów i ich przedstawicieli

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna, REGON: 060148990, NIP: 505 004 77 27 (dalej: Administrator).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych u Administratora należy kontaktować się:

– listownie na adres: Górnik Łęczna S.A., al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna,

– mailowo: daneosobowe@gornik.leczna.pl; 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • w celu nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentami Administratora w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  • w przypadku danych osobowych kontrahentów, będących osobami fizycznymi: w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w przypadku danych osobowych przedstawicieli i pełnomocników kontrahentów oraz osób biorących udział w realizacji umów w imieniu kontrahentów: w celu umożliwienia Administratorowi i kontrahentowi realizacji umowy, łączącej te podmioty, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią lub kontrahentem a Administratorem w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi nam realizację określonych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, pocztowe. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, transportowe, usługi ochrony.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy i/lub wykonania umowy z kontrahentem, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych 

Posiada Pan/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych na adres e-mail: daneosobowe@gornik.leczna.pl.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.