Polityka ochrony danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Górnik Łęczna S.A. odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi powszechnie obowiazujacymi przepisami.

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. poprzez sklep internetowy prowadzony przez Górnik Łęczna S.A. z siedzibą w Łęcznej,
 3. poprzez system akredytacyjny prowadzony przez Górnika Łęczna S.A. z siedzibą w Łęcznej.
 4. w działaniach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych przez Górnik Łęczna S.A. z siedzibą w Łęcznej,
 5. od partnera/ podmiotu trzeciego współpracującego z Górnik Łęczna S.A., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Administrator danych osobowych:

Górnik Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna, KRS: 0000260820, NIP: 505-004-77-27, REGON: 060148990, tel.:(81) 752 17 40 wew. 31, adres e – mail: biuro@gornik.leczna.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą mogą się Państwo skontaktować, mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych przez Górnik Łęczna S.A. Można to uczynić na dwa sposoby:

1)    mailowo: daneosobowe@gornik.łeczna.pl

2)    korespondencyjnie: Górnik Łęczna S.A. z siedzibą w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 13, 21-010.

Dane osobowe udostępniane przez Państwa przetwarzamy w związku z:

 1. systemem sprzedaży biletów, karnetów oraz możliwością uczestnictwa w meczach,
 2. sprzedażą produktów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Górnik Łęczna S.A. z siedzibą w Łęcznej, w tym realizacją zamówienia, kontaktem z klientem, ewentualnych reklamacji,
 3. prowadzeniem działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Górnik Łęczna S.A. oraz przez partnerów i sponsorów Klubu, jak również jednostki i podmioty powiązane z Klubem,
 4. wypełnieniem przez Górnik Łęczna S.A.obowiązków prawnych, ciążących na Klubie,  jako organizatorze imprez masowych, w szczególności monitoring stadionu podczas meczów.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Górnik Łęczna S.A., m.in. kupna biletu, karnetu, dokonania zakupów w sklepie internetowym  podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z Górnik Łęczną S.A.,
 2. wyrażona przez Państwa zgoda,
 3. wykonywanie obowiązków ciążących na Górnik Łęczna S.A. np. wystawienie faktury,
 4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Górnik Łęczna S.A. w związku z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2009 r. Nr. 62 poz. 504 ze zm.)
 5. marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Górnik Łęczną S.A. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy/współpracownicy administratora upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie administratora,
 2. podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  • dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
  • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Górnik Łęczna S.A. działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
  • innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa z zastrzeżeniem, że przekazanie/udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

pod warunkiem, że przekazanie/udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych: 

W związku z przetwarzaniem przez Górnik Łęczna S.A. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do żądania przeniesieniaPaństwa danych do innego administratora;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Górnik Łęczna S.A. narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę między innymi:

 1. w siedzibie Górnika Łęczna S. A. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna,
 2. drogą pocztową na adres: Górnik Łęczna S. A. Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna,
 3. za pomocą e – maila: ochronadanych@gornik.łeczna.pl
 4. w systemie sprzedaży biletów poprzez edycję profilu klienta;
 5. w sklepie internetowym poprzez edycję profilu klienta;

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Górnik Łęczna S.A. informuje, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez administratora jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
 2. uzasadniony interes prawny administratora;

Po złożeniu sprzeciwu Górnik Łęczna S.A. nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli Górnik Łęczna S.A. przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez Górnik Łęczna S.A. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji umowy łączącej Państwa z Górnik Łęczna S.A. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić  Górnik Łęczna S.A.  i jakie mogą być podnoszone wobec Górnik Łęczna S.A.  Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Górnik Łęczna S.A. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Górnik Łęczna S.A. ?

Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Pliki Cookies

Portal wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji, w celu dostosowywania sprzedaży  poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Klubu.

Górnik Łęczna S.A. zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.

Górnik Łęczna S.A. informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta. Pliki Cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

Górnik Łęczna S.A. informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików Cookies w trakcie świadczenia usługi.

Oficjalna strona internetowa